top

בחינות כניסה


כל המועמדים לחוג לאנגלית חייבים בבחינת כניסה בכתב.

בחינת הכניסה לתואר ראשון בודקת את יכולות ההבעה בכתב באנגלית של המועמדים. וכוללת כתיבת חיבור בהיקף של כ- 600 מילים (שני עמודים וחצי) בנושא כללי. על הנבחנ/ת לבחור בנושא או שאלה אחת מתוך שלש.

בחינת הכניסה לתואר שני בודקת יכולות הכתיבה והניתוח באנגלית; היא אינה מצריכה ידע או מומחיות מוקדמת. הבחינה דורשת כתיבת חיבור בן 600-800 מילים המנתח טקסט ספרותי (שירה או פרוזה) קצר שיוצג.


אורך הבחינה הוא שעתיים. יש להביא לבחינה תעודת זהות. מועמדים לתואר ראשון רשאים להביא עימם מילון מודפס בלבד. כל המועמדים רשאים לגשת למועד בחינה אחד בלבד בשנה.


תוצאות הבחינה יפורסמו בפורטל האישי של הסטודנט, בלשונית מצב מועמדות. לא יישלחו הודעות קבלה או דחייה אישיות. לאחר פרסום תוצאות הבחינה, לא יהיה ניתן לערער על תוצאותיה או לראות את מחברת הבחינה.


הרישום לבחינה יתבצע דרך האינטרנט רק לאחר ההרשמה לאוניברסיטה - לחוג לשפה וספרות אנגלית. 

דוגמא לבחינת כניסה B.A.
דוגמא לבחינת כניסה M.A.


תאריכי בחינות הכניסה הקרובות לחוג לשפה וספרות אנגלית לתואר ראשון ושני, לשנה"ל תש"פ: 

19.02.2019 בשעה 13:00
14.06.2019 בשעה 09:00
06.08.2019 בשעה 13:00


*על המועמדים להתעדכן באופן עצמאי על מיקום הבחינה. המיקום מתפרסם כשבוע טרם הבחינה בקישור הבא:
 http://harshama.haifa.ac.il/index.php/preimminarexamsregistration?id=3