top

הלימודים לתואר שני - ספרות אנגלית

לימודים לתואר שני (מ"א)
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: ד"ר איילת בן-ישי

מבט על תוכנית ה-MA (פרזנטצית POWER-POINT)

מטרת הלימודים
להעמיק ולהעשיר את ידיעותיהם של הסטודנטים  בתרבויות ובספרויות באנגלית ולצייד אותם בכלים ובמיומנויות למחקר וכתיבה אקדמית בנושאים אלה.

תנאי קבלה
 1. יתקבלו מועמדים בעלי תואר ראשון בציון סופי משוקלל של 80 לפחות בבספרות אנגלית מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל ובציון 76 לפחות בחוג השני לתואר בוגר, שעברו בהצלחה בחינת כניסה בכתב. בחינת הכניסה נועדה לבדוק מיומנויות כתיבה וניתוח ואינה בחינת ידע. מועמד אינו רשאי לגשת לבחינת הכניסה יותר מפעם בשנה.
 2. מועמדים בעלי תואר ראשון בחוגים אחרים, אשר סיימו בציון משוקלל של 80 לפחות, יתקבלו למסלול לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות למ"א, בהתאם להחלטת יו"ר ועדת המ"א של החוג. 
 3. יו"ר ועדת המ"א רשאית לדרוש מהמועמדים, בנוסף לבחינת הכניסה, להגיש עותקים של עבודות סמינריוניות שכתבו במסגרת התואר הראשון, ו/או  להגיע לריאיון אישי.
 4. כל המועמדים יתקבלו מלכתחילה למסלול ב'—מסלול בחינת גמר (למעט מקרים חריגים באישור ועדת מ"א ובהמלצת מנחה מיועד) .  סטודנט/ית שצבר/ה נקודות זכות עבור 16 שש"ס עם ממוצע ציונים 86 וציון 85  לפחות בעבודה סמינריונית, ואשר קבל/ה הסכמתו של מנחה מיועד, יוכל/תוכל להגיש בקשה לעבור למסלול א' (כתיבת תיזה).  
 5. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודי תואר שני.
משך הלימודים
משך הלימודים התקני במסלול א', כולל הגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה), הוא עד שלוש שנים.
משך הלימודים התקני במסלול ב', כולל בחינת גמר הוא עד שנתיים (בהתאם לתקנון האוניברסיטה ללימודי תואר שני).

תכנית הלימוד
התכנית מציעה קורסי בחירה וקורסים סמינריוניים המיועדים להעמקה והעשרה בלימודי ספרות ותרבות באנגלית מתקופת העת החדשה המוקדמת ועד לספרות בת-זמננו, תיאוריות ספרותיות ושיטות מחקר וביקורת..
קיימת אפשרות לתכנית לימודים אישית בין תחומית, החייבת באישור ראש החוג והדיקן ללימודים מתקדמים.


הלימודים בחוג מתנהלים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי (מסלול א') - עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)
היקף הלימודים במסלול זה הוא  32 שש"ס
על התלמיד ללמוד שבעה קורסים במסגרת החוג (4 שש"ס כל אחד) וכן סדנה מתודולוגית (4 שש"ס) על פי הפירוט הבא:
 • שני קורסי סמינר מדרג 5 בהם נדרשת כתיבת עבודה סמינריונית (ומטלות אחרות, על פי החלטת המרצה).
 • חמישה קורסי בחירה מדרג 4 בהם נדרשת כתיבת עבודות ו/או בחינות, לפי החלטת המרצה.
 • סדנה מתודולוגית לשיפור מיומנויות המחקר והכתיבה האקדמית.
 • שפה זרה אירופאית מודרנית או קלאסית בהיקף של שני 2 סמסטרים (לימודים אלה אינם נחשבים למניין השעות בתואר).
 • התלמידים יחוייבו ללמוד את הקורס : "מבוא לביקורת ותיאוריה" במסגרת לימודי השלמה, (לימודים אלה אינם נחשבים למניין השעות בתואר השני), אם לא למדו קורס מקביל במסגרת התואר הראשון. תלמיד שטרם השלים חובותיו בקורס זה, לא יוכל להרשם לסמינרים או קורסי בחירה.
 • הסטודנטים חייבים להגיע לפחות ל-4 הרצאות בשנה לפי בחירתם במסגרת הסמינר המחלקתי הנערך בימי א' אחה"צ.
 •  סטודנטים במסלול א' חייבים בהגשת עבודת גמר מחקרית (תזה).
עבודת הגמר המחקרית (תיזה)
על התלמיד להגיש הצעת מחקר לעבודת הגמר המחקרית (תזה) ולקבל עליה אישור  עד תחילת שנה ג' ללימודיו. כמו כן עליו לסיים את כל חובות השמיעה עד תום שנה ב' ללימודיו. החוג ידווח על אישור הצעת המחקר לתיזה  ומנחיה לרשות ללימודים מתקדמים. הנחיות לכתיבת הצעת התיזה ניתן לקבל באתר האינטרנט של מזכירות החוג. הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) ניתן לקבל באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים.

שקלול ציונים:
עבודות סמינריוניות                              25%
קורסים אחרים                                    35%
עבודת גמר מחקרית (תזה)                    40%
סה"כ                                               100%

מסלול בחינת גמר (מסלול ב') – מסלול ללא תיזה
היקף הלימודים במסלול זה הוא  36 שש"ס.
על התלמיד ללמוד שמונה קורסים במסגרת החוג (4 שש"ס כל אחד) וכן סדנה מתודולוגית (4 שש"ס), על פי הפירוט הבא:
 • שני קורסים מדרג 5 בהם נדרשת כתיבת עבודה סמינריונית (ומטלות אחרות, על פי החלטת המרצה).
 • שישה קורסים מדרג 4 בהם נדרשת כתיבת עבודות ו/או בחינות, לפי החלטת המרצה.
 • סדנה מתודולוגית לשיפור מיומנויות המחקר והכתיבה האקדמית. 
 • הסטודנטים חייבים להגיע לפחות ל-4 הרצאות בשנה לפי בחירתם במסגרת הסמינר המחלקתי הנערך בימי א' אחה"צ.
 • סטודנטים במסלול ב' חייבים לעמוד בהצלחה בבחינת גמר.
בחינת גמר
התלמיד רשאי להיבחן בבחינת הגמר רק לאחר שהשלים את כל חובותיו. התלמיד ייבחן בנושא מסוים על סמך ביבליוגרפיה מוגדרת, שתוכן לפי בקשתו ע"י אחד ממורי החוג.
בחינת הגמר תהיה בכתב.
על התלמיד להבחן עד ה- 30 לנובמבר שבתום השנה השנייה ללימודיו.

הנחיות לנבחנים בבחינת גמר

שקלול ציונים:
 עבודות סמינריוניות                               30%
ציונים בקורסים האחרי                           45%
ציון בחינת הגמר                                  25%
סה"                                                 100%


בחינות ותנאי מעבר בשני המסלולים
 • ציון מעבר בקורס מ"א הוא 70. זכאי לתואר מ"א הוא תלמיד שהשיג ציון ממוצע של 76 לפחות.
 • אם התלמיד קיבל יותר מציון "נכשל" אחד במשך לימודיו, או במידה והישגיו הלימודיים נמוכים באופן כללי, ימליץ החוג בפני הרשות ללימודים מתקדמים על הפסקת לימודיו.
 • וועדת המ"א שומרת לעצמה את הזכות להעביר תלמיד ממסלול א' למסלול ב' על סמך הישגיו הלימודיים ו/או קצב התקדמותו בלימודיו.
 • תלמיד הלומד במסלול א' חייב לקבל ציון 76 לפחות בעבודת הגמר המחקרית לתואר שני.
 • תלמיד הלומד במסלול ב' חייב לעבור את בחינת הגמר בציון 76 לפחות.
 • אין ללמוד יותר משלושה קורסים אצל אותו המרצה במסלול א'.