הלימודים לתואר ראשון - מסלול חד-חוגי

לימודי תעודת הוראה במקביל ללימודי תואר ראשון –לחצו כאן למידע נוסף!

יועץ תואר ראשון: ד"ר אלכס פלדמן

המסלול החד-חוגי (סה"כ 78 נ' במסגרת החוג)

המסלול החד-חוגי מציע ביסוס נרחב בהיסטוריה של הספרות והתרבויות של העולם דובר האנגלית, כמו גם ידע בז'אנרים, זרמים ותיאוריות ספרותיות חדשות.

מבנה הלימודים

שימו לב: תכנית לימודים זו נכונה לגבי סטודנטים אשר התחילו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ג ואילך.
סטודנטים אשר החלו ללמוד לפני שנת הלימודים תשפ"ג יכולים לראות את תכנית הלימודים הרלוונטית להם בשנתון. למעבר לאתר השנתונים הקודמים של האוניברסיטה לחצו כאן.
 
שנה א' (סך הכל 26 נקודות זכות)
כתיבה אקדמית א': 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 3 נקודות זכות.*
כתיבה אקדמית ב': 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 3 נקודות זכות.**    
מבוא לצורות ספרותיות (שירה ודרמה): 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
סקירת הספרות האנגלית 1: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.    
סקירת הספרות האנגלית 2: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
מבוא לצורות ספרותיות (סיפורת): 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
פרוסמינריון: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות – סמסטר ב'/קיץ.
סך הכל: 28 שעות שבועיות סמסטריאליות, 26 נקודות זכות. 
 
*חובה ללמוד ראשית את הקורס "כתיבה אקדמית א" ורק בסמסטר העוקב את הקורס "כתיבה אקדמית ב".
**הקורס "כתיבה אקדמית ב" הינו קורס חובה של שנה א' ולא ניתן להמשיך לשנה ב' מבלי להשיג בו ציון עובר (מינימום 65).
 

שנה ב' (סך הכל 28 נקודות זכות)
סקירת הספרות האנגלית 3: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
סקירת הספרות האנגלית 4: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.    
מבוא לתיאוריה וביקורת: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
4 פרוסמינריונים: 16 שעות שבועיות סמסטריאליות, 16 נקודות זכות.    
סך הכל: 28 שעות שבועיות סמסטריאליות, 28 נקודות זכות.

שנה ג' (סך הכל 24 נקודות זכות)
2 פרוסמינריונים: 8 שעות שבועיות סמסטריאליות, 8 נקודות זכות.
3 סמינריונים: 12 שעות שבועיות סמסטריאליות, 15 נקודות זכות.*
סמינריון מחלקתי: 1 שעות שבועיות סמסטריאליות, 1 נקודות זכות.**
סך הכל: 21 שעות שבועיות סמסטריאליות, 24 נקודות זכות. 

*לא ניתן להירשם לסמינריון מבלי לקבל ציון עובר לפחות בפרוסמינר אחד.

**על סטודנט שנה ג' להשתתף לכל הפחות ב-3 מפגשים של הסמינריון המחלקתי.

האחריות להרכבת מערכת השיעורים ולהתאמתה לתקנות ולחובות של תכנית הלימודים, מוטלת על התלמיד.

כתיבה אקדמית: כל תלמיד חייב לעבור את הקורסים "כתיבה אקדמית א" ו"כתיבה אקדמית ב" בציון של 65 לפחות. תלמיד שלא עבר את הקורס "כתיבה אקדמית א" חייב לחזור עליו ולהשיג בו את הציון הנדרש. דרישה זו חלה גם על "כתיבה אקדמית ב". תלמיד אשר לא עבר בהצלחה את שני הקורסים האלה לא יוכל ללמוד קורסים כלל בשנה ב'.

אנגלית שפה זרה: תלמיד החוג לשפה וספרות אנגלית חייב לסיים את חובותיו באנגלית שפה זרה ולהגיע לרמת פטור עד סוף שנה א'. חובה זו מהווה תנאי להמשך לימודיו בחוג, ולמעבר לשנה מתקדמת.

הערות לתלמידי המסלול החד-חוגי:

 1. תלמידי המסלול החד-חוגי לומדים 78 נ"ז בחוג לאנגלית ו-42 נ"ז מחוץ לחוג.
 2. יש להשלים את כל 42 הנקודות הנדרשות מחוץ לחוג במיקבץ אחד מוגדר וקורסים נפרדים או בשני מיקבצים.
  א. התלמיד חייב ללמוד 20 נ"ז לפחות במיקבץ אחד מוגדר (מתוך רשימת המקבצים). במיקבץ זה על התלמיד לכתוב עבודה סמינריונית.
  ב. את יתרת נקודות הזכות (22 נ"ז) יבחר התלמיד מתוך הקורסים המוצעים בחוגים השונים בכפוף לדרישות החוג בו ניתן הקורס ובהסכמת יועץ החוג לאנגלית. 18 נ"ז לפחות חייבות להיות בדרג 2 או בדרג 3.
 3. תלמיד במסלול החד-חוגי יכול לבחור בשפה זרה נוספת במסגרת לימודיו מחוץ לחוג (עד 8 שש"ס שעבורם יזוכה ב-4 נ"ז).

הערות כלליות לתכנית הלימודים לתואר הראשון (ב"א):

 1. קורסי הסמינריונים מיועדים לתלמידי שנה ג' בלבד. עבודה סמינריונית תוגש למרצה בהתאם להנחיות שלו/ה, ועותק דיגיטלי יישלח למרכזת החוג.
 2. בתכנית הדו-חוגית ניתן ללמוד עם אותו המרצה עד שלושה קורסי בחירה (פרוסמינרים וסמינרים).
 3. בתכנית החד-חוגית ניתן ללמוד עם אותו המרצה עד ארבעה קורסי בחירה (פרוסמינרים וסמינרים).
 4. תלמיד שכבר למד קורס מתקדם בדרג 2 או דרג 3 לא יוכל לחזור על קורס בדרג 1 באותו התחום על מנת לשפר את ממוצע ציוניו בתואר הב"א.
 5. החוג דורש נוכחות חובה של 80% לפחות.
 6. החוג אינו מאפשר לתלמידים להירשם לקורסים חופפים (מבחינת שעות הוראה).
 7. מערכת הרישום הממוחשבת בנויה בהתאם לתכנית הלימודים ותקנון החוג.
בחינות ותנאי מעבר לתלמידי שני המסלולים:
 1. ציון סופי בקורס ייקבע על סמך השתתפות פעילה בשיעורים, הישגים בבחינה/ בחינות, בתרגילים או בעבודה או שילוב בין כל הדרישות הללו.
 2. תלמיד שנכשל בקורס חובה חייב לחזור עליו בשנה העוקבת, אולם לא יורשה לעשות זאת יותר מפעם אחת (בהתאם לתקנון ב.א. של האוניברסיטה).
 3. תלמיד שנה ראשונה שנכשל בשני קורסים, המשך לימודיו בחוג יישקל מחדש. תלמיד שנה ראשונה שנכשל בשלושה קורסים לא יוכל להמשיך בלימודיו.
 4. תלמיד שנכשל בארבעה קורסים במהלך לימודיו לתואר ראשון לא יורשה להמשיך בלימודים.
 5. תלמיד שנכשל בשיעור בחירה ילמד קורס אחר במקומו.
 6. תלמיד שקיבל ציון עובר בקורס, לא יוכל לחזור עליו על מנת לשפר ציון, אלא באישור של יועצת התואר הראשון.
 7. ציון המעבר בכל הקורסים הוא 60. בקורס "כתיבה אקדמית" ציון המעבר הוא 65.
 8. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא ממוצע משוקלל של 65 לפחות למסלול הדו-חוגי ו-75 לפחות למסלול החד-חוגי. על תלמידי המסלול החד-חוגי לשמור על ממוצע משוקלל של 75 לפחות, במשך כל שנות לימודיהם בחוג.
 9. ועדת ההוראה החוגית תחליט בעניין המשך לימודיו בחוג של תלמיד שנכשל בקורס "כתיבה אקדמית".
 10. החוג ישקול מחדש המשך לימודיו של תלמיד אשר לא יסיים חובות שנה א' תוך שנתיים מיום התחלת הלימודים.
 11. הקורס "כתיבה אקדמית ב'" הינו קורס חובה של שנה א' ולא ניתן להמשיך לשנה ב' מבלי להשיג בו ציון עובר.
 12. בקורסים בדרג 1 ו-2 יסיימו התלמידים את כל חובותיהם (תרגילים, עבודות, בחינות אמצע סמסטר) לפני הבחינה המסכמת של הקורס.
 13. בקורס דרג 3 (סמינריון) יסיימו התלמידים את חובותיהם לפני הגשת העבודה הסמינריוניות.
 14. תאריך הגשת מטלות הינו להחלטת המרצה ובהתאם לתקנון הלימודים הכללי המופיע בשנתון.

סגירת התואר – סיום החובות לתואר ראשון: לאחר שישלים את חובותיו האקדמיות לתואר ראשון, חייב התלמיד לפנות למרכזת החוג בבקשה "לסגור את התואר". מרכזת החוג תעביר שקלול למדור הבוגרים בתנאי שהתלמיד אישר בחתימתו את ממוצע ציוניו הסופי.