לימודי תואר שלישי (PhD) בספרות אנגלית

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: פרופ' איילת בן-ישי

מידע על תואר שלישי: ראה/י תקנון לימודים מתקדמים כאן.

מבנה הלימודים:

משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא 4 שנים.

הלימודים מחולקים לשני שלבים:
שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים. במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מתום שנת הלימודים הראשונה, התלמיד/ה צריך/ה להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה על ההצעה ולהגישה לעיון ועדת הדוקטורט החוגית, ולעמוד בדרישות נוספות שהוטלו על ידי הוועדה.

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התחיל/ה התלמיד/ה ללמוד לתואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, התלמיד/ה צריך/ה להשלים את כתיבת עבודת הדוקטורט, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור ועדת הדוקטורט החוגית, ולהגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט: עם סיום עבודת המחקר תוגש העבודה עם חתימת המנחה/ים לוועדת הדוקטורט החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד/ה סיים/ה את כל חובותיו/ה כנדרש על-פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

מסלול ישיר לדוקטורט:

מבנה הלימודים:

  1. השלמת קורסים, בציון מספרי, בהיקף של 28 שש"ס לפחות ברמת מ"א, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
  2. הגשת שתי עבודות סמינריוניות. על התלמיד/ה להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
  3. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש"ס לפחות, סיומם בציון משוקלל של 90 ומעלה, והשלמת סמינר אחד לפחות עם עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 ומעלה.
  4. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

    משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, התלמיד/ה עובר/ת למעמד של תלמיד/ה דוקטורט, במסגרתו מבצע/ת את המחקר וכותב/ת את עבודת הדוקטורט.

משך הלימודים לכתיבת עבודת דוקטורט הוא שלוש שנים.

לאחר שהתקיימו הדרישות של מסלול ישיר לדוקטורט כמתואר לעיל ואושרה הצעת המחקר לדוקטורט, הסטודנט/ית מקבל/ת אישור תואר שני. 

מסלול לימודי מחקר מקדים

מטרה:
מסלול זה נועד למועמדים/ות אשר השלימו לימודי תואר שני ללא עבודת גמר מחקרית/תיזה. 

דרישות המסלול:

  1. השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה).
  2. במידת הצורך, עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל ע"י ועדת הדוקטורט החוגית.

    סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי התואר השלישי.