top

מידע לסטודנט

Postdoctoral Fellowships 2016-17 

טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה סמינריונית
טופס בקשה להיבחן במועד חריג
טופס ערעור על ציון
בקשה מהסטודנט לועדת הוראה

כללי

מדריך צפייה בבחינות סרוקות
מערכת קורסי אנגלית לשפה זרה-כל הרמות
שימוש בדואר אלקטרוני לסטודנטים (campus)

מידע ונהלים אקדמיים
איגרת לתלמיד תשע"ז
רשימת הקורסים לשנה"ל תשע"ז

מידע והוראה מתוקשבת
 

 

מבזקים - News


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!