top

הלימודים לקראת תואר שלישי (Ph.D)

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: פרופ' דפנה ארדינסט וולקן

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים היא להקנות לתלמיד/ה כלים למחקר עצמאי ולהדריך אותו/ה בתהליך כתיבת עבודה מדעית מקורית.

תנאי קבלה
זכאים להגיש מועמדות לתכנית לתואר שלישי כל בעל/ת תואר שני (מ"א) בחוג לשפה וספרות אנגלית מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל, שהשיג/ה ציון סופי של לפחות "טוב מאוד" (86) בלימודים לתואר שני, וציון של לפחות "טוב מאוד" (86) בעבודת הגמר המחקרית (תיזה).

קבלת המועמד/ת מותנית במציאת מנחה מתאים מקרב סגל החוג, אשר יביע נכונות להדריך את המועמד בעבודת הדוקטורט ובאישור ועדת הדוקטורט החוגית.

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחה בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת הGRE

ראה/י באתר הרשות ללימודים מתקדמים.

ועדת הדוקטורט החוגית רשאית לדחות מועמד/ת, גם אם עמד/ה בתנאים שצויינו לעיל, אם לפי שיקול דעת הועדה נראה כי ת/יתקשה להתמודד עם מחקר עצמאי.  

הנחיות להגשת מועמדות
1.      הצהרת כוונות (הגדרת תחום ונושא המחקר, שאלות מחקר, רקע תיאורטי וכו').
2.      הסכמת המנחה המיועד בכתב.
3.      2 מכתבי המלצה ממרצים במוסד אקדמי שבו למד. אחד הממליצים יהיה מנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה).
4.      גיליונות ציונים וצילומי תעודות של התואר הראשון והשני.
5.      ציון והערכות של עבודת הגמר המחקרית (תזה).
6.      עותק של עבודת הגמר המחקרית (תזה).
7.      קורות חיים בעברית ובאנגלית
8.      תקציר נושא המחקר באנגלית.

מבנה הלימודים
משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא 4 שנים.
הלימודים מחולקים לשני שלבים:

שלב מחקר  א' – מוקדש לכתיבת הצעת המחקר (לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים שבו התקבל התלמיד);  שלב מחקר ב' -  מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט (לא יעלה על שלוש שנים)

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט:
עם סיום עבודת המחקר תוגש העבודה בחתימת המנחה/ים לוועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים את כל חובותיו כנדרש על-פי התקנון,  תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.


מסלול ישיר לדוקטורט


תנאי הקבלה
מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לד"ר חייב להיות בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, אשר השיג בלימודי התואר הראשון בשני החוגים בהם למד ממוצע של 90 לפחות.

על התלמיד להגיש הצהרת כוונות לעבודת הדוקטורט, קורות חיים בעברית ובאנגלית, הסכמת מנחה, המלצות, גיליונות ציונים ותקציר נושא המחקר באנגלית.

החוג רשאי לדרוש ראיון אישי או בחינת כניסה.

מבנה לימודים
א. השלמת קורסים, בציון מספרי, בהיקף של 28 שש"ס לפחות ברמת מ"א, וסיומם בציון משוקלל של 90  לפחות.
ב. הגשת שתי עבודות סמינריוניות על התלמיד להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות  הסמינריוניות.
ג. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים, בציון מספרי בהיקף של 16 שש"ס לפחות, סיומם  בציון  משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
ד. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.

משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שלוש שנים.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל.

מסלול לימודי מחקר מקדים
מסלול זה נועד למועמדים אשר השלימו לימודי תואר שני ללא תיזה מחקרית.

תנאי קבלה:
א.      לימודי תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בציון סופי של 86 לפחות.
ב.       הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחות את המועמד/ת בעבודת הגמר המחקרית.

דרישות המסלול:
א.      השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה).
ב.       במידת הצורך, עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל ע"י הועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.
סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי התואר השלישי.

מבזקים - News

 

החוג לשפה וספרות אנגלית גאה להודיע כי פרופ' וונדי סנדלר נבחרה לקבל את פרס מפעל הפיס לאמנויות ומדעים ע"ש לנדאו לשנת 2017 בקטגוריה: בלשנות. הפרס מוענק כהכרה לאמנים על תרומתם לקידום האמנות בתחומם בתקופה האחרונה, ולחוקרים ומדענים בגין פעילות מדעית מצטיינת ותרומתם לקידום המדע. אנו גאים בהישג זה ומאחלים לפרופ' סנדלר הצלחה רבה בהמשך פעילותה.


Warmest congratulations to Dr. Ayelet Ben-Yishai who has just been awarded the prestigious Israeli Science Foundation Fellowship, for her project titled, "Tales of Emergency: Crisis and Continuity in the English Indian Novel 1975-2000". This follows fast on the heels of her previous achievement, becoming a Fellow at the Society for the Humanities at Cornell University, during 2017-18, for her work on Emergency Fictions. We wish her much luck in her year abroad.Congratulations to the University of Haifa debating team! Two of our very own students Anna Shreder and Maria Nasser are part of the team which
hosted the annual Israeli Debate Championship
this year.
and we are proud
that the 2017 champions are U. of Haifa students. Well done!


החוג לשפה וספרות אנגלית גאה להודיע כי פרופ' וונדי סנדלר נבחרה לקבל את פרס מפעל הפיס לאמנויות ומדעים ע"ש לנדאו לשנת 2017 בקטגוריה: בלשנות. הפרס מוענק כהכרה לאמנים על תרומתם לקידום האמנות בתחומם בתקופה האחרונה, ולחוקרים ומדענים בגין פעילות מדעית מצטיינת ותרומתם לקידום המדע. אנו גאים בהישג זה ומאחלים לפרופ' סנדלר הצלחה רבה בהמשך פעילותה.


Warmest congratulations to Dr. Ayelet Ben-Yishai who has just been awarded the prestigious Israeli Science Foundation Fellowship, for her project titled, "Tales of Emergency: Crisis and Continuity in the English Indian Novel 1975-2000". This follows fast on the heels of her previous achievement, becoming a Fellow at the Society for the Humanities at Cornell University, during 2017-18, for her work on Emergency Fictions. We wish her much luck in her year abroad.Congratulations to the University of Haifa debating team! Two of our very own students Anna Shreder and Maria Nasser are part of the team which
hosted the annual Israeli Debate Championship
this year.
and we are proud
that the 2017 champions are U. of Haifa students. Well done!


החוג לשפה וספרות אנגלית גאה להודיע כי פרופ' וונדי סנדלר נבחרה לקבל את פרס מפעל הפיס לאמנויות ומדעים ע"ש לנדאו לשנת 2017 בקטגוריה: בלשנות. הפרס מוענק כהכרה לאמנים על תרומתם לקידום האמנות בתחומם בתקופה האחרונה, ולחוקרים ומדענים בגין פעילות מדעית מצטיינת ותרומתם לקידום המדע. אנו גאים בהישג זה ומאחלים לפרופ' סנדלר הצלחה רבה בהמשך פעילותה.


Warmest congratulations to Dr. Ayelet Ben-Yishai who has just been awarded the prestigious Israeli Science Foundation Fellowship, for her project titled, "Tales of Emergency: Crisis and Continuity in the English Indian Novel 1975-2000". This follows fast on the heels of her previous achievement, becoming a Fellow at the Society for the Humanities at Cornell University, during 2017-18, for her work on Emergency Fictions. We wish her much luck in her year abroad.Congratulations to the University of Haifa debating team! Two of our very own students Anna Shreder and Maria Nasser are part of the team which
hosted the annual Israeli Debate Championship
this year.
and we are proud
that the 2017 champions are U. of Haifa students. Well done!


החוג לשפה וספרות אנגלית גאה להודיע כי פרופ' וונדי סנדלר נבחרה לקבל את פרס מפעל הפיס לאמנויות ומדעים ע"ש לנדאו לשנת 2017 בקטגוריה: בלשנות. הפרס מוענק כהכרה לאמנים על תרומתם לקידום האמנות בתחומם בתקופה האחרונה, ולחוקרים ומדענים בגין פעילות מדעית מצטיינת ותרומתם לקידום המדע. אנו גאים בהישג זה ומאחלים לפרופ' סנדלר הצלחה רבה בהמשך פעילותה.


Warmest congratulations to Dr. Ayelet Ben-Yishai who has just been awarded the prestigious Israeli Science Foundation Fellowship, for her project titled, "Tales of Emergency: Crisis and Continuity in the English Indian Novel 1975-2000". This follows fast on the heels of her previous achievement, becoming a Fellow at the Society for the Humanities at Cornell University, during 2017-18, for her work on Emergency Fictions. We wish her much luck in her year abroad.Congratulations to the University of Haifa debating team! Two of our very own students Anna Shreder and Maria Nasser are part of the team which
hosted the annual Israeli Debate Championship
this year.
and we are proud
that the 2017 champions are U. of Haifa students. Well done!


החוג לשפה וספרות אנגלית גאה להודיע כי פרופ' וונדי סנדלר נבחרה לקבל את פרס מפעל הפיס לאמנויות ומדעים ע"ש לנדאו לשנת 2017 בקטגוריה: בלשנות. הפרס מוענק כהכרה לאמנים על תרומתם לקידום האמנות בתחומם בתקופה האחרונה, ולחוקרים ומדענים בגין פעילות מדעית מצטיינת ותרומתם לקידום המדע. אנו גאים בהישג זה ומאחלים לפרופ' סנדלר הצלחה רבה בהמשך פעילותה.


Warmest congratulations to Dr. Ayelet Ben-Yishai who has just been awarded the prestigious Israeli Science Foundation Fellowship, for her project titled, "Tales of Emergency: Crisis and Continuity in the English Indian Novel 1975-2000". This follows fast on the heels of her previous achievement, becoming a Fellow at the Society for the Humanities at Cornell University, during 2017-18, for her work on Emergency Fictions. We wish her much luck in her year abroad.Congratulations to the University of Haifa debating team! Two of our very own students Anna Shreder and Maria Nasser are part of the team which
hosted the annual Israeli Debate Championship
this year.
and we are proud
that the 2017 champions are U. of Haifa students. Well done!


החוג לשפה וספרות אנגלית גאה להודיע כי פרופ' וונדי סנדלר נבחרה לקבל את פרס מפעל הפיס לאמנויות ומדעים ע"ש לנדאו לשנת 2017 בקטגוריה: בלשנות. הפרס מוענק כהכרה לאמנים על תרומתם לקידום האמנות בתחומם בתקופה האחרונה, ולחוקרים ומדענים בגין פעילות מדעית מצטיינת ותרומתם לקידום המדע. אנו גאים בהישג זה ומאחלים לפרופ' סנדלר הצלחה רבה בהמשך פעילותה.


Warmest congratulations to Dr. Ayelet Ben-Yishai who has just been awarded the prestigious Israeli Science Foundation Fellowship, for her project titled, "Tales of Emergency: Crisis and Continuity in the English Indian Novel 1975-2000". This follows fast on the heels of her previous achievement, becoming a Fellow at the Society for the Humanities at Cornell University, during 2017-18, for her work on Emergency Fictions. We wish her much luck in her year abroad.Congratulations to the University of Haifa debating team! Two of our very own students Anna Shreder and Maria Nasser are part of the team which
hosted the annual Israeli Debate Championship
this year.
and we are proud
that the 2017 champions are U. of Haifa students. Well done!


החוג לשפה וספרות אנגלית גאה להודיע כי פרופ' וונדי סנדלר נבחרה לקבל את פרס מפעל הפיס לאמנויות ומדעים ע"ש לנדאו לשנת 2017 בקטגוריה: בלשנות. הפרס מוענק כהכרה לאמנים על תרומתם לקידום האמנות בתחומם בתקופה האחרונה, ולחוקרים ומדענים בגין פעילות מדעית מצטיינת ותרומתם לקידום המדע. אנו גאים בהישג זה ומאחלים לפרופ' סנדלר הצלחה רבה בהמשך פעילותה.


Warmest congratulations to Dr. Ayelet Ben-Yishai who has just been awarded the prestigious Israeli Science Foundation Fellowship, for her project titled, "Tales of Emergency: Crisis and Continuity in the English Indian Novel 1975-2000". This follows fast on the heels of her previous achievement, becoming a Fellow at the Society for the Humanities at Cornell University, during 2017-18, for her work on Emergency Fictions. We wish her much luck in her year abroad.Congratulations to the University of Haifa debating team! Two of our very own students Anna Shreder and Maria Nasser are part of the team which
hosted the annual Israeli Debate Championship
this year.
and we are proud
that the 2017 champions are U. of Haifa students. Well done!


החוג לשפה וספרות אנגלית גאה להודיע כי פרופ' וונדי סנדלר נבחרה לקבל את פרס מפעל הפיס לאמנויות ומדעים ע"ש לנדאו לשנת 2017 בקטגוריה: בלשנות. הפרס מוענק כהכרה לאמנים על תרומתם לקידום האמנות בתחומם בתקופה האחרונה, ולחוקרים ומדענים בגין פעילות מדעית מצטיינת ותרומתם לקידום המדע. אנו גאים בהישג זה ומאחלים לפרופ' סנדלר הצלחה רבה בהמשך פעילותה.


Warmest congratulations to Dr. Ayelet Ben-Yishai who has just been awarded the prestigious Israeli Science Foundation Fellowship, for her project titled, "Tales of Emergency: Crisis and Continuity in the English Indian Novel 1975-2000". This follows fast on the heels of her previous achievement, becoming a Fellow at the Society for the Humanities at Cornell University, during 2017-18, for her work on Emergency Fictions. We wish her much luck in her year abroad.Congratulations to the University of Haifa debating team! Two of our very own students Anna Shreder and Maria Nasser are part of the team which
hosted the annual Israeli Debate Championship
this year.
and we are proud
that the 2017 champions are U. of Haifa students. Well done!