top

הלימודים לתואר שני - ספרות אנגלית

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: ד"ר איילת בן-ישי
מטרת הלימודים: להעמיק ולהעשיר את ידיעותיהם של הסטודנטים  בתרבויות ובספרויות באנגלית ולצייד אותם בכלים ובמיומנויות למחקר וכתיבה אקדמית בנושאים אלה.

תנאי קבלה:
1. יתקבלו מועמדים בעלי תואר ראשון בציון סופי משוקלל של 80 לפחות בבספרות אנגלית מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל ובציון 76 לפחות בחוג השני לתואר בוגר, שעברו בהצלחה בחינת כניסה בכתב. בחינת הכניסה נועדה לבדוק מיומנויות כתיבה וניתוח ואינה בחינת ידע. מועמד אינו רשאי לגשת לבחינת הכניסה יותר מפעם בשנה.
2. מועמדים בעלי תואר ראשון בחוגים אחרים, אשר סיימו בציון משוקלל של 80 לפחות, יתקבלו למסלול לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות למ"א, בהתאם להחלטת יו"ר ועדת המ"א של החוג. 
3. יו"ר ועדת המ"א רשאית לדרוש מהמועמדים, בנוסף לבחינת הכניסה, להגיש עותקים של עבודות סמינריוניות שכתבו במסגרת התואר הראשון, ו/או  להגיע לריאיון אישי.
4. כל המועמדים יתקבלו מלכתחילה למסלול ב'—מסלול בחינת גמר (למעט מקרים חריגים באישור ועדת מ"א ובהמלצת מנחה מיועד) .  סטודנט/ית שצבר/ה נקודות זכות עבור 16 שש"ס עם ממוצע ציונים 86 וציון 85  לפחות בעבודה סמינריונית, ואשר קבל/ה הסכמתו של מנחה מיועד, יוכל/תוכל להגיש בקשה לעבור למסלול א' (כתיבת תיזה).  
5. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודי תואר שני.

משך הלימודים:
- משך הלימודים התקני במסלול א', כולל הגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה), הוא עד שלוש שנים.
- משך הלימודים התקני במסלול ב', כולל בחינת גמר הוא עד שנתיים (בהתאם לתקנון האוניברסיטה ללימודי תואר שני).


תכנית הלימוד: התכנית מציעה קורסי בחירה וקורסים סמינריוניים המיועדים להעמקה והעשרה בלימודי ספרות ותרבות באנגלית מתקופת העת החדשה המוקדמת ועד לספרות בת-זמננו, תיאוריות ספרותיות ושיטות מחקר וביקורת.
קיימת אפשרות לתכנית לימודים אישית בין תחומית, החייבת באישור ראש החוג והדיקן ללימודים מתקדמים.


הלימודים בחוג מתנהלים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי (מסלול א') - עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)
היקף הלימודים במסלול זה הוא  32 שש"ס. על התלמיד ללמוד שבעה קורסים במסגרת החוג (4 שש"ס כל אחד) וכן סדנה מתודולוגית (4 שש"ס) על פי הפירוט הבא:
 • שני קורסי סמינר מדרג 5 בהם נדרשת כתיבת עבודה סמינריונית (ומטלות אחרות, על פי החלטת המרצה).
 • חמישה קורסי בחירה מדרג 4 בהם נדרשת כתיבת עבודות ו/או בחינות, לפי החלטת המרצה. 
 • סדנה מתודולוגית לשיפור מיומנויות המחקר והכתיבה האקדמית.
 • שפה זרה אירופאית מודרנית או קלאסית בהיקף של שני 2 סמסטרים (לימודים אלה אינם נחשבים למניין השעות בתואר).
 • התלמידים יחוייבו ללמוד את הקורס : "מבוא לביקורת ותיאוריה" במסגרת לימודי השלמה, (לימודים אלה אינם נחשבים למניין השעות בתואר השני), אם לא למדו קורס מקביל במסגרת התואר הראשון. תלמיד שטרם השלים חובותיו בקורס זה, לא יוכל להרשם לסמינרים או קורסי בחירה.
 •  הסטודנטים חייבים להגיע לפחות ל-4 הרצאות בשנה לפי בחירתם במסגרת הסמינר המחלקתי הנערך בימי א' אחה"צ.
 •  סטודנטים במסלול א' חייבים בהגשת עבודת גמר מחקרית (תזה).
עבודת הגמר המחקרית (תיזה)
על התלמיד להגיש הצעת מחקר לעבודת הגמר המחקרית (תזה) ולקבל עליה אישור  עד תחילת שנה ג' ללימודיו. כמו כן עליו לסיים את כל חובות השמיעה עד תום שנה ב' ללימודיו. החוג ידווח על אישור הצעת המחקר לתיזה  ומנחיה לרשות ללימודים מתקדמים. הנחיות לכתיבת הצעת התיזה ניתן לקבל באתר האינטרנט של מזכירות החוג. הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) ניתן לקבל באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים.

שקלול ציונים (למסלול עם תזה):
מרכיב אחוז מהציון הסופי של התואר
עבודות סמינריוניות  25%
קורסים אחרים  35% 
עבודת גמר מחקרית (תזה)  40% 
סה"כ  100% 
מסלול בחינת גמר (מסלול ב') – מסלול ללא תיזה
היקף הלימודים במסלול זה הוא  36 שש"ס. על התלמיד ללמוד שמונה קורסים במסגרת החוג (4 שש"ס כל אחד) וכן סדנה מתודולוגית (4 שש"ס), על פי הפירוט הבא:
 • שני קורסים מדרג 5 בהם נדרשת כתיבת עבודה סמינריונית (ומטלות אחרות, על פי החלטת המרצה).
 • שישה קורסים מדרג 4 בהם נדרשת כתיבת עבודות ו/או בחינות, לפי החלטת המרצה.
 • סדנה מתודולוגית לשיפור מיומנויות המחקר והכתיבה האקדמית. 
 • הסטודנטים חייבים להגיע לפחות ל-4 הרצאות בשנה לפי בחירתם במסגרת הסמינר המחלקתי הנערך בימי א' אחה"צ.
 •  סטודנטים במסלול ב' חייבים לעמוד בהצלחה בבחינת גמר.
בחינת גמר: התלמיד רשאי להיבחן בבחינת הגמר רק לאחר שהשלים את כל חובותיו. התלמיד ייבחן בנושא מסוים על סמך ביבליוגרפיה מוגדרת, שתוכן לפי בקשתו ע"י אחד ממורי החוג.
בחינת הגמר תהיה בכתב.
על התלמיד להבחן עד ה- 30 לנובמבר שבתום השנה השנייה ללימודיו.
הנחיות לנבחנים בבחינת גמר.

שקלול ציונים (למסלול ללא תזה):
מרכיב אחוז מהציון הסופי של התואר
עבודות סמינריוניות   30%
 ציונים בקורסים האחרי 45% 
ציון בחינת גמר  25% 
סה"כ  100% בחינות ותנאי מעבר בשני המסלולים:
 • ציון מעבר בקורס מ"א הוא 70. זכאי לתואר מ"א הוא תלמיד שהשיג ציון ממוצע של 76 לפחות.
 • אם התלמיד קיבל יותר מציון "נכשל" אחד במשך לימודיו, או במידה והישגיו הלימודיים נמוכים באופן כללי, ימליץ החוג בפני הרשות ללימודים מתקדמים על הפסקת לימודיו.
 • וועדת המ"א שומרת לעצמה את הזכות להעביר תלמיד ממסלול א' למסלול ב' על סמך הישגיו הלימודיים ו/או קצב התקדמותו בלימודיו.
 • תלמיד הלומד במסלול א' חייב לקבל ציון 76 לפחות בעבודת הגמר המחקרית לתואר שני.
 • תלמיד הלומד במסלול ב' חייב לעבור את בחינת הגמר בציון 76 לפחות.
 • אין ללמוד יותר משלושה קורסים אצל אותו המרצה במסלול א'.

מידע לסטודנטים לתואר שני - תזה / בחינה:

עבודת תזה בתואר שני - החוג לשפה וספרות אנגלית:
העומק האנליטי, היקף המחקר ורוחב הידע אשר יודגמו בעבודת התזה בתואר השני חייבים להבדיל משמעותית מאלה של עבודת סמינריון לתואר שני. על עבודת התזה להפגין חשיבה מקורית, שיטות מחקר נכונות, מבנה לוגי של טיעון ושפה המבטאים רעיונות מורכבים בצורה ברורה ונכונה.
אורך: 80 - 150 עמודים (בערך 20,000 - 40,000 מילים).
באחריות הסטודנט לסיים את התזה במסגרת הזמן שהאוניברסיטה מתירה, ולעקוב אחר הכללים שנקבעו בשנתון ובדף הבית של המחלקה ללימודים מתקדמים.

אמנם יש לאשר את ההצעה בשנת הלימודים השנייה, אולם התלמיד לא צריך להתחיל לכתוב את התזה עצמה עד שכל עבודות הלימוד, כולל דרישות השפה הזרה, הושלמו, עם ציונים סופיים. התלמיד אינו יכול להשיג את מעמדו של "סטודנט למחקר" (כותב עבודת תזה) עד לאותה תקופה. הערה: הציון המינימלי של עבר בקורסי תואר שני הוא 70, אך ממוצע הציונים הנדרש בעבודה הוא 76. 76 הוא ציון הצפייה עבור התזה.
לאחר שהיועץ מקבל את התזה שהושלמה ומודיע רשמית למשרד, על הסטודנט להגיש את התזה למשרד ללימודים מתקדמים, אשר יסביר אודות המתכונת להדפסה סופית וכריכה. לאחר קבלת התזה, התלמיד צריך להגיש אותה בכמה עותקים למשרד החוג לשפה וספרות אנגלית. ועדת התואר השני תעביר עותקים ליועץ ולקורא שני ייעודי לצורך הערכה רשמית ודירוג.
גם היועץ וגם הקורא השני עשויים לדרוש תיקונים. אם כן, על הסטודנט לבצע אותם ולהגיש מחדש למשרד החוג לשפה וספרות אנגלית.
הציון הסופי הוא ממוצע ציוני היועץ והקורא השני.
התלמיד יכול לפנות ליועץ תזה פוטנציאלי או לפנות לראש ועדת התואר השני. כך או כך, על הוועדה לאשר את בחירת היועץ (בחלק מהמקרים, יועצים כפולים). הוועדה תעשה את מירב המאמצים להתאים בין היועץ הטוב ביותר לאינטרסים המחקריים של התלמיד. אם מסיבה כלשהי אין התאמה סבירה, ועדת התואר השני תעזור לתלמיד למצוא נושא מחקר חדש או יועץ חדש.
הגשת הצעת תזה:
יש להקליד את הצעת התזה ברווח כפול והיא צריכה להיות בין 500 ל 2500 מילים; עם כותרת זמנית; נושא מחקר מוגדר היטב; ביבליוגרפיה; מתווה כללי של פרקים או קטעים עיקריים; וציון של שם היועץ.
יש להגיש את ההצעה הסופית למשרד החוג ולרשום את מועד ההגשה. ועדת התואר השני תחליט על הקורא השני של ההצעה.
אם היועץ או הקורא השני ידרשו תיקונים כלשהם, התלמיד יצטרך לבצע אותם ולהגיש מחדש את ההצעה למשרד.
ועדת התואר השני תאשר את קבלת ההצעה הסופית ותירשם קבלה זו, התאריך,ושמות היועץ והקורא  והערכת ההצעה. גם המחלקה שלנו וגם בית הספר לתארים מתקדמים ישמרו על מידע זה.

הנחיות לתזה סטודנטים לתואר שני:
הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)
תקנון לימודי תואר שני בנושא כתיבה והגשה של עבודת גמר מחקרית (תיזה)

בחינת גמר מקיפה - החוג לשפה וספרות אנגלית:
בשנה השנייה ללימודי התואר השני של הסטודנט - לאחר שסיים מחצית מדרישות הקורסים-התלמיד רשאי להתייעץ עם ועדת התואר השני, שעשוי להמליץ ​​על יועץ, או שיכול לדבר ישירות עם יועץ פוטנציאלי מהמחלקה האנגלית. ברגע שהיועץ מסכים לקחת את התלמיד למבחן הגמר, על היועץ להודיע ​​לוועדת תואר שני, שעליה לתת את האישור שלה בעניין.
באחריות היועץ לעזור לתלמיד להחליט על נושא רחב לבחינה ולהכין את הביבליוגרפיה עליה ייבחן התלמיד. שימו לב שהנושא חייב להיות "מקיף", תחום עיקרי במחקר בספרות או בלשנות. גם היועץ וגם התלמיד צריכים לוודא כי התלמיד עבר כמה שיעורי לימודים ברמת תואר שני בתחום זה.
התלמיד זכאי לגשת לבחינה רק לאחר סיום כל חובות הלימוד, כולל דרישות שפה זרה. לא ייכול היועץ לקבוע מועד לבחינה מבלי להתייעץ עם ועדת התואר השני אשא תבדוק את מצב הסטודנט בתכנית.
לאחר שהוכרז הסטודנט כשיר לבחינה, יש לתאם את השעה והמקום דרך רכזת המחלקה.
היקף הבדיקה צריך להיות חמש עד שש שעות (ספרות) או ארבע עד שש שעות (בלשנות), אשר עשויות להתפרש על פני יומיים. בדרך כלל מותר לתלמידים להביא איתם ספרים ומאמרים, ולעיתים גם הערות. אם היועץ רוצה לראות בחינות דוגמא משנים קודמות עליו להתייעץ עם ועדת התואר השני.
לאחר שהסטודנט ניגש לבחינה, יש למסור את בחינתו לחוג ולרשום את התאריך. לאחר מכן תחזיר רכזת המחלקה את הבחינה ליועץ לצורך קבלת ציון. היועץ מגיש את הבחינה המדורגת למחלקה, כך שניתן יהיה לרשום את התאריך והציון. לאחר מכן בוחרת ועדת התואר השני קורא שני, שמדרג את הבחינה ומחזיר אותה למחלקה.
*שימו לב שהמרצים אינם מחזירים את הבחינה ישירות לתלמיד.
**ציון העובר הוא 76, והציון הסופי בבחינה הוא הממוצע של ציוני הקוראים הראשון והשני.
***
במקרה הנדיר בו סטודנט נכשל, הוא יהיה זכאי למועד ב'.