top

הלימודים לתואר ראשון - מסלול חד חוגי

הלימודים לתואר ראשון - מסלול חד חוגי
המסלול החד-חוגי (סה"כ 78 נ')

***שימו לב: תכנית לימודים זו נכונה לגבי סטודנטים אשר מתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ז בלבד. 
 סטודנטים אשר החלו ללמוד לפני שנה"ל תשע"ז יכולים לראות את תכנית הלימודים הרלוונטית להם בשנתון תשע"ו.
לקישור לשנתון לחצו כאן

מבנה הלימודים
שנה א' (סה"כ 26 נ')
3 נ' 4 שש"ס *כתיבה אקדמית 1
3 נ' 4 שש"ס **כתיבה אקדמית 2
4 נ' 4 שש"ס מבוא לשפה האנגלית
4 נ' 4 שש"ס סקירת הספרות האנגלית 1: במאות 14-17
4 נ' 4 שש"ס סקירת הספרות האנגלית 2: במאות 18-19
4 נ' 4 שש"ס צורות ספרותיות א' - שירה ודרמה
4 נ' 4 שש"ס צורות ספרותיות ב' - פרוזה
26 נק' 28 שש"ס סה"כ
 *חובה ללמוד ראשית את הקורס "כתיבה אקדמית 1'" ורק בסמסטר העוקב את הקורס "כתיבה אקדמית 2".
 **הקורס "כתיבה אקדמית 2" הינו קורס חובה של שנה א' ולא ניתן להמשיך לשנה ב' מבלי להשיג בו ציון עובר

 שנה ב' (סה"כ 28 נ')
סקירת הספרות האמריקאית 4 נ' 4 שש"ס
סקירת ספרות המאה ה-20 4 נ' 4 שש"ס
מבוא לתיאוריה וביקורת 4 נ' 4 שש"ס
4 פרוסמינריונים (אחד מהם חייב להיות הקורס "בין הלשונות") 16 נ' 16 שש"ס
סה"כ 28 נ' 28 שש"ס שנה ג' (סה"כ 23 נ')
8 נק' 8 שש"ס 2 פרוסמינריונים
15 נק' 12 שש"ס *3 סמינריונים
1 נק' 1 שש"ס **סמינריון מחלקתי
24 נק' 21 שש"ס סה"כ

*לא ניתן להירשם לסמינריון מבלי לקבל ציון עובר לפחות בפרוסמינר אחד.

**על סטודנט שנה ג' להשתתף לכל הפחות ב-3 מפגשים של הסמינריון המחלקתי.

האחריות להרכבת מערכת השיעורים, התאמתה לתקנות ולחובות של תכנית הלימודים, מוטלת על התלמיד.הערות לתלמידי המסלול החד-חוגי

1. תלמידי המסלול החד-חוגי לומדים 78 נ"ז בחוג לאנגלית ו-42 נ"ז מחוץ לחוג.
2. התלמיד רשאי להשלים את כל 42 הנקודות הנדרשות מחוץ לחוג במיקבץ אחד מוגדר וקורסים נפרדים או בשני מיקבצים.
א. התלמיד חייב ללמוד 20 נ"ז לפחות במיקבץ אחד מוגדר (מתוך רשימת המיקבצים). במיקבץ זה על התלמיד לכתוב עבודה סמינריונית.
ב. את יתרת נקודות הזכות (22 נ"ז) יבחר התלמיד מתוך הקורסים המוצעים בחוגים השונים בכפוף לדרישות החוג בו ניתן הקורס ובהסכמת יועץ החוג לאנגלית. 18 נ"ז לפחות חייבות להיות בדרג 2 או בדרג 3.
3. חובה על תלמיד במסלול החד-חוגי, הלומד את מרבית קורסי הבחירה בספרות (4 ומעלה) ללמוד קורס אחד בנושא "שייקספיר" במסגרת שיעורי הבחירה, קורס אחד ברומן, וקורס בהיסטוריה של אנגליה או אמריקה במסגרת לימודים מחוץ לחוג.
4. תלמיד במסלול החד-חוגי יכול לבחור בשפה זרה נוספת במסגרת לימודיו מחוץ לחוג (עד 8 שש"ס שעבורם יזוכה ב-4 נ"ז)

בחינות ותנאי מעבר לתלמידי שני המסלולים

1. ציון סופי בקורס ייקבע על סמך השתתפות פעילה בשיעורים, הישגים בבחינה/ בחינות, בתרגילים או בעבודה או שילוב
בין כל הדרישות הללו.
2. תלמיד שנכשל בקורס חובה חייב לחזור עליו, אולם לא יותר מפעם אחת (בהתאם לתקנון ב.א. של האוניברסיטה).
3. תלמיד שנכשל בפרוסמינריון יחזור על אותו הקורס או ילמד קורס אחר במקומו. אין להירשם לאותו פרוסמינריון יותר מפעמיים.
4. ציון המעבר בכל הקורסים הוא 60. בקורס "כתיבה אקדמית" ציון המעבר הוא 65.
5. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא ממוצע משוקלל של 65 לפחות למסלול הדו-חוגי ו-75 לפחות למסלול החד-חוגי. על תלמידי המסלול החד-חוגי לשמור על ממוצע ציונים של 75 לפחות, במשך כל שנות לימודיהם בחוג.
6. תלמיד שנה א' שנכשל בשני קורסים, המשך לימודיו בחוג יישקל מחדש. תלמיד שנה א' שנכשל בשלושה קורסים לא יוכל להמשיך בלימודיו. תלמיד שנכשל בארבעה קורסים במשך במהלך לימודיו לב"א לא יורשה להמשיך בלימודיו.
7. ועדת ההוראה החוגית תחליט בעניין המשך לימודיו בחוג של תלמיד שנכשל בקורס "כתיבה אקדמית".
8. החוג ישקול מחדש המשך לימודיו של תלמיד אשר לא יסיים חובות שנה א' תוך שנתיים מיום התחלת הלימודים.
9. הקורס "כתיבה אקדמית 2'" הינו קורס חובה של שנה א' ולא ניתן להמשיך לשנה ב' מבלי להשיג בו ציון עובר.
10. בקורסים בדרג 1 ו-2 יסיימו התלמידים את כל חובותיהם (תרגילים, עבודות, בחינות אמצע סמסטר) לפני הבחינה המסכמת של הקורס.
11. בקורס דרג 3 (סמינריון) יסיימו התלמידים את חובותיהם לפני הגשת העבודה הסמינריוניות. תאריך הגשת העבודה הוא בהתאם לתקנון הלימודים הכללי המופיע בשנתון זה.

כתיבה אקדמית
כל תלמיד חייב לעבור את הקורסים "כתיבה אקדמית 1'" ו"כתיבה אקדמית 2'" בציון של 65 לפחות. תלמיד שלא עבר את הקורס "כתיבה אקדמית 1'" חייב לחזור עליו ולהשיג בו את הציון הנדרש. דרישה זו חלה גם על "כתיבה אקדמית 2'". תלמיד אשר לא עבר בהצלחה את שני הקורסים האלה לא יוכל ללמוד קורסים כלל בשנה ב'. 
אנגלית שפה זרה
תלמיד החוג לשפה וספרות אנגלית חייב לסיים את חובותיו באנגלית שפה זרה ולהגיע לרמת פטור עד סוף שנה א'. חובה זו מהווה תנאי להמשך לימודיו בחוג, ולמעבר לשנה מתקדמת.

הערות כלליות לתכנית הלימודים לתואר הראשון (ב"א)

1. קורסי הסמינריונים מיועדים לתלמידי שנה ג' בלבד. עבודה סמינריונית תוגש למרכזת החוג בשני עותקים, כאשר עותק אחד יהיה דיגיטלי.
2. במסגרת הפרוסמינריונים והסמינריונים לא יוכל תלמיד במסלול הדו חוגי ללמוד אצל אותו מרצה יותר משני קורסים ותלמיד במסלול החד-חוגי לא יוכל ללמוד אצל אותו מרצה יותר משלושה קורסים.
3. תלמיד שכבר למד קורס מתקדם בדרג 2 או דרג 3 לא יוכל לחזור על קורס בדרג 1 באותו התחום על מנת לשפר את ממוצע ציוניו בתואר הב"א.
4. החוג דורש נוכחות חובה של 80% לפחות, בקורסים השונים.
5. החוג אינו מאפשר לתלמידים להירשם לקורסים חופפים (מבחינת שעות הוראה).
6. מערכת הרישום הממוחשבת בנויה בהתאם לתכנית הלימודים ותקנון החוג.
7. תלמיד המבקש לשפר השגיו בקורס על מנת להעלות את ציוני הב"א יוכל לעשות זאת באישור החוג בלבד, עד לקבלת התואר, ע"י הרשמה מחדש לקורס שבו הוא מבקש לשפר ציון ועמידה בכל החובות האקדמיים של הקורס; זאת, אם לא שמע בינתיים קורס מתקדם יותר באותו נושא
8. נוהל הגשת עבודות בחוג לאנגלית התקף לעבודות סמינריוניות ולעבודה האחרונה לתואר:
בנוסף לאופן ההגשה המקובל דרך מזכירות החוג (בשני עותקים מודפסים, או העתק מודפס + עותק דיגיטלי אשר מועבר למרצה), יש לצרף לעבודה מעטפה מבויילת (בהתאם למשקל העבודה) עם כתובתכם.
9. חובה על כל סטודנט BA או MA להחתים את מזכירות החוג על העבודה האחרונה שמוגשת לתואר.

סגירת התואר - סיום החובות לתואר ראשון
לאחר שישלים את חובותיו האקדמיות לתואר ראשון, חייב התלמיד לפנות למרכזת החוג בבקשה "לסגור את התואר". מרכזת החוג תעביר שקלול למדור הבוגרים בתנאי שהתלמיד אישר בחתימתו את ממוצע ציוניו הסופי.