top

RH/Makeup-Hours/Grades - שעות קבלה/השלמה/ציונים

שיעורי השלמה
שעות קבלה

מדריך צפייה בסריקת בחינות

לנוחיותכם, מצורף מדריך לצפייה בסריקת הבחינות.
שימו לב: שאלות אמריקאיות לא יסרקו.
             על מנת לערער, עליכם למלא את טופס הערעור הנמצא באתר (תחת מידע לסטודנט) ולהגישו למזכירות החוג.