top

RH/Makeup-Hours/Grades - שעות קבלה/השלמה/ציונים

שיעורי השלמה
שעות קבלה

מדריך צפייה בסריקת בחינות

לנוחיותכם, מצורף מדריך לצפייה בסריקת הבחינות.
שימו לב: שאלות אמריקאיות לא יסרקו.
             על מנת לערער, עליכם למלא את טופס הערעור הנמצא באתר (תחת מידע לסטודנט) ולהגישו למזכירות החוג. 

מבזקים - News


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!