top

דף הבית - מידע כללי על החוג

מטרת הלימודים 
מטרת הלימודים בחוג לאנגלית היא לשכלל את המיומנות בשפה האנגלית, להרחיב ולקדם את הידע בהיבטים תיאורטיים ויישומיים של השפה ולערוך הכרות עם עולמן התרבותי של ארצות דוברות אנגלית באמצעות הספרות האנגלית והאמריקאית. החוג מכשיר סטודנטים המתכוונים לעשות שימוש בשפה לצורך עיסוקיהם בעתיד , אם בהוראה ואם במקצועות אחרים. הלימודים במסגרת זו מעניקים תשתית תרבותית רחבה לצורך לימודי המשך והשתלבות בעולם המערבי העובר תהליכי גלובליזציה. הלימודים כוללים קורסי חובה וקורסי בחירה: לימודי יסוד בספרות, בלשנות ומיומנויות הכתיבה. קורסי התמחות ספרותית, התמחות לשונית, או שילוב של שני התחומים. 

שפת ההוראה בחוג היא אנגלית. הסטודנטים שומעים הרצאות, משתתפים בדיונים וכותבים עבודות ובחינות באנגלית.